CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIG PRO TECH

 • Tổng vốn đầu tư

  25000 big share
 • Thời gian gọi vốn

  0 tháng
 • Suất lớn: 200

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 100

  50 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Đã đầu tư:

  300 BigShare
 • Đã đầu tư:

  150 BigShare
 • Còn lại:

  19700 BigShare
 • Còn lại:

  4850 BigShare
Tổng quan
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIG PRO TECH