CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG GROUP

 • Tổng vốn đầu tư

  200000 big share
 • Thời gian gọi vốn

  0 tháng
 • Suất lớn: 2297

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 3

  50 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  305
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Đã đầu tư:

  191800 BigShare
 • Đã đầu tư:

  150 BigShare
 • Còn lại:

  37900 BigShare
 • Còn lại:

  0 BigShare
Tổng quan
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG GROUP