BIG INVEST LAND BẮC GIANG

 • Tổng Đầu Tư: 0 Big Share
 • Tổng Đã Đầu Tư: 0 Big Share
 • Tổng Còn Lại: 0 Big Share
 • Dòng tiền

  0% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 0% 3 năm
 • Giá suất nhỏ

  250 BigShare
 • Số nhà đầu tư

  0
 • Còn lại

  200 Suất
 • Giá suất lớn

  500 BigShare
 • Số nhà đầu tư

  0
 • Còn lại

  200 Suất

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIG PRO TECH

 • Tổng Đầu Tư: 25.000 Big Share
 • Tổng Đã Đầu Tư: 450 Big Share
 • Tổng Còn Lại: 24.550 Big Share
 • Dòng tiền

  % / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu % 3 năm
 • Giá suất nhỏ

  50 BigShare
 • Số nhà đầu tư

  3
 • Còn lại

  97 Suất
 • Giá suất lớn

  100 BigShare
 • Số nhà đầu tư

  3
 • Còn lại

  197 Suất

TOÀ NHÀ BIG ANGEL TOWER SÀI GÒN

 • Tổng Đầu Tư: 150.000 Big Share
 • Tổng Đã Đầu Tư: 0 Big Share
 • Tổng Còn Lại: 150.000 Big Share
 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Giá suất nhỏ

  250 BigShare
 • Số nhà đầu tư

  0
 • Còn lại

  400 Suất
 • Giá suất lớn

  1000 BigShare
 • Số nhà đầu tư

  0
 • Còn lại

  50 Suất

Tổng Đầu Tư: 0 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 0 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  0% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 0% 3 năm
 • Suất lớn: 200

  500 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 200

  250 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Còn lại:

  200 Suất
 • Còn lại:

  200 Suất

Tổng Đầu Tư: 25.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 450 Big Share

Tổng Còn Lại: 24.550 Big Share

 • Dòng tiền

  % / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu % 3 năm
 • Suất lớn: 200

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 100

  50 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Đã đầu tư:

  3 Suất
 • Đã đầu tư:

  3 Suất
 • Còn lại:

  197 Suất
 • Còn lại:

  97 Suất

Tổng Đầu Tư: 200.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 191.950 Big Share

Tổng Còn Lại: 8.050 Big Share

 • Dòng tiền

  % / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu % 3 năm
 • Suất lớn: 2297

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 3

  50 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  305
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Đã đầu tư:

  1.918 Suất
 • Đã đầu tư:

  3 Suất
 • Còn lại:

  379 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất

Tổng Đầu Tư: 150.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 0 Big Share

Tổng Còn Lại: 150.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 50

  1000 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 400

  250 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Còn lại:

  50 Suất
 • Còn lại:

  400 Suất

Tổng Đầu Tư: 14.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 14.000 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 130

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 100

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  28
 • Số nhà đầu tư:

  18
 • Đã đầu tư:

  130 Suất
 • Đã đầu tư:

  100 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất

Tổng Đầu Tư: 10.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 10.000 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 100

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 0

  0 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  22
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  100 Suất
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất

Tổng Đầu Tư: 24.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 24.000 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 239

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 10

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  44
 • Số nhà đầu tư:

  2
 • Đã đầu tư:

  239 Suất
 • Đã đầu tư:

  10 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất

Tổng Đầu Tư: 0 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 0 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  0% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 0% 3 năm
 • Suất lớn: 200

  500 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 200

  250 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Còn lại:

  200 Suất
 • Còn lại:

  200 Suất

Tổng Đầu Tư: 25.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 450 Big Share

Tổng Còn Lại: 24.550 Big Share

 • Dòng tiền

  % / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu % 3 năm
 • Suất lớn: 200

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 100

  50 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Đã đầu tư:

  3 Suất
 • Đã đầu tư:

  3 Suất
 • Còn lại:

  197 Suất
 • Còn lại:

  97 Suất

Tổng Đầu Tư: 150.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 0 Big Share

Tổng Còn Lại: 150.000 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 50

  1000 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 400

  250 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Còn lại:

  50 Suất
 • Còn lại:

  400 Suất

Tổng Đầu Tư: 200.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 191.950 Big Share

Tổng Còn Lại: 8.050 Big Share

 • Dòng tiền

  % / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu % 3 năm
 • Suất lớn: 2297

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 3

  50 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  305
 • Số nhà đầu tư:

  3
 • Đã đầu tư:

  1.918 Suất
 • Đã đầu tư:

  3 Suất
 • Còn lại:

  379 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất

Tổng Đầu Tư: 14.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 14.000 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 130

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 100

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  28
 • Số nhà đầu tư:

  18
 • Đã đầu tư:

  130 Suất
 • Đã đầu tư:

  100 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất

Tổng Đầu Tư: 10.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 10.000 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 100

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 0

  0 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  22
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  100 Suất
 • Đã đầu tư:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất

Tổng Đầu Tư: 24.000 Big Share

Tổng Đã Đầu Tư: 24.000 Big Share

Tổng Còn Lại: 0 Big Share

 • Dòng tiền

  10% / năm
 • Lãi vốn

  Tối thiểu 30% 3 năm
 • Suất lớn: 239

  100 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 10

  10 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  44
 • Số nhà đầu tư:

  2
 • Đã đầu tư:

  239 Suất
 • Đã đầu tư:

  10 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất
 • Còn lại:

  0 Suất